Doornenburg 70
2402KE Alphen aan den Rijn
(+31) 0172 - 41 76 27
info@centeropenfield.nl

IBAN: NL54 INGB 0007763607
BTW: NL8553.20.084 B01
KvK: 63624427
© 2017 Center Open Field
0
0

MyCenter

Niet ingelogd
 
en | nl

Algemene voorwaarden

 1. Begrippen

 

1.1 Algemene Voorwaarden:

Deze door center Open Field gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Center Open Field.

 

1.2 Center Open Field CV is gevestigd te Alphen aan den Rijn (administratie), Doornenburg 70, 2402 KE en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63624427.


1.3 COF behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en te herroepen, indien zij dit nodig of wenselijk acht voor de goede gang van zaken van de Studio en de dienstverlening aan de Leden. Al dergelijke wijzigingen zullen worden meegedeeld aan de Leden en zij zullen bindend zijn voor de Leden totdat ze worden herroepen.


1.4 Evenementen, activiteiten: door Center Open Field georganiseerde lessen, lezingen, workshop, trainingen, cursussen, concerten, voorstellingen e.d.).


1.5 Retraite: een door Center Open Field georganiseerde Retraite.


1.6 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Center Open Field.


1.7 Behandeling of consult: een door Center Open Field te geven of gegeven behandeling of consult (medisch, complementair ( yogisch, ayurvedisch )


1.8 Lidmaatschap: een door Center Open Field uit te geven c.q. uitgegeven -gratis lidmaatschap (= registratie ) voor het volgen van yoga, hot yoga en andere lessen, alsmede evenementen/ activiteiten, en het krijgen van behandelingen en consulten bij Center Open Field.


1.9 Reguliere aanbiedingen volgens rooster: Speciale aanbiedingen, Losse lessen, Abonnementen en Strippenkaarten zoals altijd vermeld op de website http://www.centeropenfeld.nl/


Klanten:

1.10 Student: degene die een door Center Open Field georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij Center Open Field.


1.11 Deelnemer: degene die een door Center Open Field georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij Center Open Field.


1.12 Cursist: degene die een door Center Open Field georganiseerde activiteit volgens punt 1.3 volgt c.q. wenst te volgen bij Center Open Field.


1.13 Klant/Cliënt: degene die een bij Center Open Field te geven of gegeven behandeling of consult ontvangt of die (studie)materiaal, een consult of behandeling koopt/ wenst te kopen.


Media:

1.14 Website: de website van Center Open Field: www.centeropenfeld.nl

1.15 Social media: Facebook, Twitter, LinkedIn, .....


2. Lidmaatschap


2.1 Een Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat men zich registreert bij Center Open Field, het zij via de website of aan de balie via een Inschrijformulier. Aldus krijgt de geregistreerde persoon -gratis- toegang tot het aanbod van Center Open Field.

2.2 Deze krijgt dan een (toegangs)pas met naam en registratiegegevens, welke bij elk bezoek aan de studio moet worden getoond.

2.3 Acceptatie van een persoon als Lid vindt plaats naar het inzicht van COF.

2.4 Lidmaatschapskaarten blijven het eigendom van COF en COF behoudt zich het recht voor om Lidmaatschapskaarten in te nemen als er sprake is van achterstallige betalingen door het desbetrefende Lid.

2.5 Leden dienen hun Lidmaatschapskaart telkens te tonen wanneer ze een les bijwonen. De kaart is uitsluitend voor persoonlijk gebruik is en niet overdraagbaar (bij misbruik wordt de kaart verbeurd verklaard).

2.6 Een Lid dat zijn kaart verliest kan een vervangend exemplaar aanvragen. Voor vervanging kunnen kosten in rekening worden gebracht.

2.7 Center Open Field geeft de volgende Lesreeksen en Abonnementen uit, ter keuze van de Student:


LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Center Open Field, zoals bepaald in de aanbiedingslijst op de website.


10 LESSENKAART
Deze kaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 12 maanden gebruikt te worden. Bij Kinderyoga is de geldigheids duur 6 maanden en bij zwangerschapsyoga kunnen niet gevolgde lessen na de bevalling worden gebruikt voor postnatale Yoga. Het bepaalde in artikel 9 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 Lessenkaart.

ABONNEMENT
Abonnementen zijn er voor 1 maand en 12 maanden en dienen contant betaald te worden dan wel via automatische incasso. Voor niet gelukte incasso's kunnen extra kosten in rekening gebracht.


3. Betaling en Prijswijziging


3.1 Een Abonnement, Workshop of Losse les moet voorafgaand aan de les of workshop betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving, automatische incasso of via PIN. De automatische incasso geschiedt op of omstreeks de eerste werkdag van de maand.


3.2 De geldende prijzen voor lessen, workshops en andere evenementen staan altijd op de Website en zijn in te zien bij de receptie van Center Open Field. Center Open Field behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Center Open Field, door vermelding op de Website.


4. Betalingsvoorwaarden


4.1 Betalingen voor lessen, leskaarten, maandelijkse abonnementen, cadeaubonnen en jaarlijkse betalingen kunnen niet worden gerestitueerd en deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


4.2 Restitutie voor betalingen van aankopen is niet mogelijk, ongeacht de reden.


5. Reserveren van lessen


5.1 Voor de lessen bij Center Open Field kan vooraf een reservering worden gemaakt via de Website. Bij gebruik van een 10 of 5 Lessenkaart kan een gereserveerde les online worden geannuleerd tot 4 uur voor aanvang van de les. Niet afgemelde lessen zullen volledig in rekening worden gebracht op de 10 Lessenkaart.


Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 • Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden

  gereserveerd.

 • Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.

 • Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan

  gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander.

 • Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 4 uur voor aanvang van de les door in je

  account op "afmelden / cancel" te klikken bij de betreffende les.

    

6. Lesrooster


6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. Center Open Field behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Center Open Field, vermelding op de Website en/of per e- mail.


6.2 Center Open Field behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.
Center Open Field is vrijwel altijd geopend, maar behoudt zich het recht voor om op officiële feestdagen de deuren te sluiten.


6.3 Bijzonderheden over de lestijden bij COF kunnen variëren, lessen kunnen zonder aankondiging worden geannuleerd. Lestijden zullen worden gepubliceerd in de Studio of op de website.


7. Gebruik van Faciliteiten


7.1 Een Lid heeft recht op gebruik van de faciliteiten van de Studio, op voorwaarde dat de Studio te allen tijde, zonder aankondiging alle of enkele van zijn faciliteiten voor een periode of perioden, waar praktisch uitvoerbaar met kennisgeving, in verband met eventuele reiniging, reparatie, wijziging of onderhoudswerkzaamheden, of voor redenen buiten de wil van COF, kan intrekken.


7.2 Kinderen beneden de leeftijd van 13 jaar kunnen uitsluitend gebruik maken van de Studio en lessen bijwonen als zij door een volwassene worden begeleid.


8 Automatische Afschrijvingen


8.1 Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor Leden die ervoor kiezen een abonnement te nemen op onbeperkte lessen bij COF, door maandelijkse automatische afschrijvingen, hierna te noemen “Abonnement”, en niet voor betalingen voor enkele lessen.


8.2 Een Lid dat voor lessen betaalt in een Abonnement, verliest zijn lidmaatschap, indien hij meer dan zeven dagen te laat is met zijn betaling.


8.3 Het Abonnementsgeld dient in overeenstemming met de Voorwaarden en Bedingen te worden betaald, ongeacht of het Lid de faciliteiten in de Studio tijdens de periode van het Lidmaatschap gebruikt of niet.


8.4 Indien het Abonnementstarief wordt verhoogd of gewijzigd, worden de Leden hiervan tenminste 10 werkdagen van tevoren schriftelijk op de hoogte gesteld, om er zeker van te zijn dat dit duidelijk is.


8.5 Een Lid dat een Abonnement neemt voor de lessen, kan zijn Abonnement niet opzeggen voor het verstrijken van de termijn van zijn eerste betaling volgend op de inschrijving.


8.6 Na het verstrijken van de abonnementsperiode kan een Lid zijn Abonnement op ieder moment beëindigen voorafgaand aan een volgende abonnementsperiode.

8.7 Indien een Lid zijn Abonnement niet betaalt voor de overeengekomen termijn, of poogt om zijn Abonnement te beëindigen voordat de termijn is verstreken, heeft COF het recht om aan het Lid eventueel uitstaande Abonnementskosten in rekening te brengen volgens de oorspronkelijke overeenkomst.


8.8 Indien de tarieven of voorwaarden van de Studio wijzigen, kunnen Leden, die een wijziging in de Voorwaarden en Bedingen als voorgesteld door COF niet wensen te accepteren, of een verhoging van Abonnementsgelden niet wensen te betalen, te allen tijde hun Abonnement beëindigen.


9. Beëindiging en Opschorting Lidmaatschap


9.1 De Student kan een geldend Lidmaatschap altijd beëindigen, met dertig dagen opzegtermijn.

9.2 Bij langdurige ziekte of een blessure kan de Student het Abonnement cq. Lessenkaart voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Center Open Field en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring.


Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar info@centeropenfeld.nl .

9.3 Indien een Student, na beëindiging van een Lidmaatschap, opnieuw een Lidmaatschap wil aangaan, zal een tarief van € 25 in rekening worden gebracht.


10. Deelname en Betaling Workshop / Retraite en Inschrijfgeld


10.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop deelnemen nadat Center Open Field het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop heeft ontvangen.


10.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van geplande Retraite te worden voldaan aan Center Open Field. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer het volledige bedrag van de Retraite heeft betaald.


10.3 Voor sommige Workshops en Retraites geldt een zogeheten "vroegboekkortlng" . Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.


11. Workshop: Rooster en Annulering


11.1 Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. Center Open Field behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in Center Open Field, op de Website en/ of per e-mail of andere elektronisch medium.


11.2 Center Open Field behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.


11.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande Workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.


11.4 Tot zeven dagen voor de geplande Workshop kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 25,- administratiegeld.


11.5 Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail naar info@centeropenfeld.nl.


12. Retraite: Annulering


12.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan info@centeropenfeld.nl.


12.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.


12.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de het volledige bedrag van de Retraite in rekening wordt gebracht.


12.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt het reeds betaalde bedrag van de Retraite niet terugbetaald.


12.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt het reeds betaalde bedrag van de Retraite niet terugbetaald.


12.6 Center Open Field behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde bedrag van de Retraite volledig terugbetaald.


13. Huisregels


13.1 Center Open Field behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 13.2, niet naleven de toegang tot Center Open Field te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betrefende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de les(sen) of Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lesgeld.


13.2 We verzoeken gebruikers van COF zich aan onderstaande huisregels -Yoga etiquette- te houden zodat iedereen optimaal voordeel en plezier/ genoegen kan beleven:


Huisregels Yoga etiquette - Tips voor cursisten!

 • Bezoek www.centeropenfeld.nl: Bekijk daar ons actuele lesrooster en les beschrijvingen, koop les kaarten en abonnementen, en meld je aan voor lessen en workshops.

 • Alle yoga lessen beginnen op tijd, dus kom ruim op tijd van tevoren in de studio. Dan heb je genoeg tijd om je te melden en te registreren, en je daarna voor te bereiden op de les.

 • De kluisjes zijn alleen bedoeld voor gebruik op je lesdag en worden geleegd aan het einde van de dag.

 • Oefen met een lege maag. Eet niet 2-3uur voor je yogapractice. Sap of fruit zijn in orde als je snelle energie voor de les wilt opdoen.

 • Drink voldoende water vóór de les,maar drink niet tijdens de les.

 • Kleed je gepast. Draag comfortabele, goed ademende kleding. EenT-shirt en een legging zijn meestal het handigst. Tijdens de ontspanning koel je af, neem dan een extra vestje mee en/of sokken.

 • Koop een eigen yogamat en mat-towel. Het is hygiënischer en het stimuleert je om thuis ook te oefenen.

 • Laat je schoenen achter op de daarvoor bestemde plek bij de ingang. In het pand worden geen schoenen gedragen. Hierdoor wordt de zuiverheid van de ruimte gerespecteerd en de kwetsbare vloeren ontzien.

 • De deur naar de entréehal wordt altijd aan het begin van de les gesloten. Wij raden je aan om je waardevolle spullen mee te nemen in de yogazaal. Of thuis te laten. Center Open feld is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen.

 • Zet je mobiele telefoon uit.

 • De yogastudio is een stilteruimte, dus probeer voor,tijdens en na de les zomin mogelijk te praten. Doe het zacht en onderschat je geluid niet.

 • We hebben yogamatten, yogahanddoeken,voor je beschikbaar om je les zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Informeer de docent over blessures of medische omstandigheden. Zo kan de docent je beter ondersteunen en weet hij/ zij welke aanpassingen je kunnen helpen.

 • Oefenregelmatig, 4-6 keer per week voor maximaal voordeel. Demeeste cursisten zullen binnen drie maanden verbeteringen merken als ze 2-3 keer per week oefenen.

 • Gun jezelf een privéyogales! Laat een deskundige docent eens de puntjes op de “i” zetten voor jou.

 • Houd je aan deze tips in een groepsles, zodat je net als de rest van hen kan meestromen!

 • Voor absolute beginners raden wij een Yoga ABCles aan. Laat de docent weten dat je nieuw bent in de les.

 • En een beetje extra zorgzaamheid voor het lichaam kan nooit kwaad! Breng een heerlijke yogales in balans door deze op te volgen met een therapeutische, ontspannende massage.

  Tot slot: denk aan de 5 pijlers van yoga: de juiste beweging, de juiste ademhaling, de juiste voeding, de juiste ontspanning en het juiste denken!

14 Aansprakelijkheid


14.1 Center Open Field aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops en/of Retraites bij Center Open Field.


14.2 Persoonlijke eigendommen worden op eigen risico van het Lid naar de Studio meegenomen en COF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen of schade van welke aard dan ook aan dergelijke eigendommen.


14.3 COF kan niet aansprakelijk worden gehouden, indien een bepaalde les, instructeur en/of gebruiksartikel om welke reden dan ook niet beschikbaar is. COF behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen aan de lessen, instructeurs en/of hulpmiddelen, evenals aan die ondersteunende faciliteiten die aan gebruikers beschikbaar worden gesteld en COF zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat door zulke aanpassingen ontstaat.


14.4 Center Open Field werkt met gekwalifceerde docenten en zorgt altijd voor lessen en Workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of Workshop. Door deelname aan een les, Workshop of Retraite bij Center Open Field, aanvaardt de Deelnemer/Student of Klant dit risico op een blessure of letsel. Om het risico op een blessure of letsel te verminderen en de voordelen van yoga optimaal te genieten:


Raadpleeg je arts voordat je met lessen begint als je twijfelt over je gezondheid, bij zwangerschap en


luister vooral naar de signalen van je lichaam.


Yoga is geen competitie, ook niet met jezelf, houd rekening met je lichamelijke reikwijdte en doe geen oefeningen die pijnlijk zijn voor jou.


Informeer je docent vóór de les over eventuele lichamelijk aandachtspunten en als een oefening niet gaat stop dan.


Volg de instructies van je yoga docent. Als je iets niet begrijpt stel dan vragen.


Doe tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen.


15. Veiligheid en Hygiëne


15.1 Leden dienen de Studio binnen te komen en te verlaten via de receptie. Nooduitgangen, welke duidelijk zijn aangegeven, zijn er in het belang van de veiligheid en deze uitgangen mogen uitsluitend in geval van calamiteit worden gebruikt.


15.2 In geval van brand of andere calamiteit worden gebruikers verzocht naar de dichtstbijzijnde uitgang te gaan.


15.3 Gebruikers worden verzocht een geschikte handdoek te gebruiken om die over hun yogamat in de Studio te leggen.


16. Persoonsgegevens


16.1 Center Open Field gebruikt de geregistreerde persoonsgegevens ook om de zelfden op de hoogte te brengen van activiteiten van Center Open Field en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien deze geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Center Open Field, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan info@centeropenfeld.nl.


De Deelnemer/Student of Klant is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Center Open Field gebruik kan worden gemaakt.


16.2 Center Open Field verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Center Open Field gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


16.3 Center Open Field geeft de persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.


17. Toepasselijk recht en beslechting van geschillen


17.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


17.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, Lidmaatschap, Workshop of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Center Open Field zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator in Alphen aan den Rijn. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.

 


 


Namaste